• schulzentrumzell_Konzept-PianoRoll
  • Schulzentrum Zell Ausblick Kirche
  • Schulzentrum Zell Leit Turnsaal
  • Schulzentrum Zell Lift
  • Schulzentrum Zell Gang Leittafel
  • Schulzentrum Zell Orange Pfeil
  • Schulzentrum Zell Klassentuer
  • Schulzentrum Zell Turnsaal
  • schulzentrumzell_Infografik-Grundrisse
  • Schulzentrum Zell Eingang
  • schulzentrum zell_Plan-Ebene0